alt
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
  • J.A.P. Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa
  • "J.A.P." Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa
   ul.Sybiraków 2
   37-100 Łańcut
   tel: 17-783-75-22
   NIP: 8151063907
  • E-mail:sklep@sklepzoo.eu
  • Telefon17-783-75-22
  • Godziny działania sklepucodziennie 10 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

  Regulamin

  Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Definicje.
   1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
    1. COK – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji drogą mailową
    2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
    3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
    4. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
    5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    6. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień.
    7. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
    8. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
    9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.
    10. Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja Produktu podczas zamówienia.
    11. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
    12. Sklep Internetowy Zwierzogród.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem Zwierzogród.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji.
    13. Sklep fizyczny Zwierzogród.pl (Sklep fizyczny) – Sklep ZWIERZOGRÓD znajdujący sie pod adresem 37-100 Łańcut ul. Sybiraków 2.
    14. Strona – Usługodawca i Klient.
    15. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.
    16. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
    17. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych)
    18. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym ZWIERZOGRÓD
    19. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) lub w Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD.
    20. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.Zwierzogród.pl.
    21. Usługodawca – firma FHU Anna Patraszewska z siedzibą ul. Sybiraków 2 37-100 Łańcut
    22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
  2. Postanowienia ogólne.
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Zwierzogród.pl, dostępnego pod adresem www.Zwierzogród.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
   2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   3. Sklep Internetowy ZWIERZOGRÓD, działający pod adresem www.Zwierzogród.pl
   4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego i COK następujące usługi:
    1. umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepach fizycznych,
    2. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz
    3. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz poszczególnych Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD.
   5. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej Sklepu.
   6. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną (za pośrednictwem COK) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
   7. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
   8. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.
   9. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
   10. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
   11. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.Zwierzogród.pl. Powyższe obowiązuje pod warunkiem, że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
   12. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
   13. Korzystanie ze Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
    2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
    3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
   14. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
    1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
    2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
    3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
   15. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
   16. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
   17. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Zwierzogród.pl oraz sporządzić jego wydruk
   18. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   19. Informacja o cenie podawana na stronie www.Zwierzogród.pl, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
   20. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
   21. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
  3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD
   1. W ramach serwisu www.Zwierzogród.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD
   4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
   7. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę.
   8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
   9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
    3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
    4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
    5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
    6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
   10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.
   11. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
   12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
   13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
    1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
    3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
    4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.
   14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD na podstawie postanowień art. III ust. 11 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  4. Rezerwacja Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy i COK
   1. Klient może:
    1. dokonać poprzez Sklep Internetowy lub drogą telefoniczną Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w wybranym przez siebie Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu); w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w tym wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
    2. Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej .
   2. Aby dokonać Rezerwacji Produktu poprzez Sklep Internetowy ZWIERZOGRÓD , należy wejść na stronę internetową www.ZWIERZOGRÓD.pl, dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym ZWIERZOGRÓD i dokonać Rezerwacji tego Produktu, ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa sprzedaży podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
   3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy ZWIERZOGRÓD należy wejść na stronę internetową www.Zwierzogród.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym ZWIERZOGRÓD i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
   4. Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego) i dokonać Rezerwacji tego Produktu ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa Sprzedaży, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta COK klienta Usługodawcy.
   5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta COK Usługodawcy.
   6. Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku usługi finansowej (ubezpieczenia) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.
   7. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
    1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu,
    2. e-mail o tytule „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rezerwacji”  zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.
   8. W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego lub drogą telefoniczną.
   9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
   10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD – m.in. gotówką w momencie odbioru, oraz przelewem bankowym
    2. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia (COK lub Sklep).
   11. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.
   12. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
   13. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
   14. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.
   15. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.
   16. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
   17. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
   18. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej
   19. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne.. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
   20. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
   21. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
   22. Produkty, które Klient zarezerwował w toku Rezerwacji, mogą zostać zakupione w dowolnie wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD. Powyższe nie dotyczy przypadków gdy określone Towary:
    1. nie są dostępne w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym ZWIERZOGRÓD lub
    2. nie są w ogóle dostępne w fizycznych sklepach ZWIERZOGRÓD.
   23. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
   24. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
    1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
    2. niekompletności przesyłki,
    3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   
  Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucje finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.
   2. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep internetowy.  Regulamin c.d.
  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
   1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt 2 Regulaminu (Zamówienie). W przypadku usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwego dla ww. usług wzorca umownego (np. regulamin, ogólne warunki umowy) udostępnionego na stronie Sklepu.
   2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ZWIERZOGRÓD 37-100 Łańcut ul. Sybiraków 2.
   3. Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
   4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
   5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
    1. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
    2. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym
  chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
   1. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
   2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ZWIERZOGRÓD 37-100 Łańcut ul. Sybiraków 2.
   3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
   4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
    1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. V ust. 1 powyżej,
    2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
    3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
    4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
    5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
    6. usług w zakresie gier hazardowych.
  1. Niezgodność Towaru z umową.
   1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
   2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
   4. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w ZWIERZOGRÓD 37-100 Łańcut ul. Sybiraków 2.
  2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.
   1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz COK, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
   2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD
   3. W trakcie korzystania ze Sklepu lub COK, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub COK oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu lub COK.
   4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub COK Klient może zgłaszać pisemnie na adres ZWIERZOGRÓD.
   5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub COK. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
   6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
   7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
   8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub COK.
   9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
  3. Odpowiedzialność.
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD lub COK i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
   2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub COK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem lub COK.
   3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
   4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
    2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD lub COK przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
    3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
    4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZWIERZOGRÓD,
    5. za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
   5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu lub COK z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
   6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub COK, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
  4. Pozostałe prawa i obowiązki.
   1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
   2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
   3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
   4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
  5. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu.
   1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
   2.  Klient oświadcza, że:
    1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
    2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
    3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
    4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
    5. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   3.  Klient nie jest uprawniony do:
    1. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
    2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
   4.  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
   5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
    1.  zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
    2.  naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
    3.  posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
    4.  pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
    5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
   6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. X ust. 3 - 6 powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail sklep.jp@data.pl.
   7. Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
   8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
   9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.
   10. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
   11. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
   12. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. X ust. 11 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa o których mowa powyżej.
  6. Spory.
   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  7. Postanowienia przejściowe i końcowe.
   1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
   2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
   4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca  2011 r.
      
  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu